What-If Scenarios

Scenario #1

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

5 San Diego St

5 Miami (FL)

Champion 

5 San Diego St


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #2

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

5 San Diego St

5 Miami (FL)

Champion 

5 Miami (FL)


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #3

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

5 San Diego St

4 UConn

Champion 

5 San Diego St


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #4

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

5 San Diego St

4 UConn

Champion 

4 UConn


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #5

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

9 Florida Atlantic

5 Miami (FL)

Champion 

9 Florida Atlantic


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #6

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

9 Florida Atlantic

5 Miami (FL)

Champion 

5 Miami (FL)


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #7

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

9 Florida Atlantic

4 UConn

Champion 

9 Florida Atlantic


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425

Scenario #8

Round 1 

5 San Diego St 

9 Florida Atlantic 

5 Miami (FL) 

4 UConn 

Round 2 

9 Florida Atlantic

4 UConn

Champion 

4 UConn


Projected Currently Name Entry ID
1 1 Rollzroyce3 825425